Iščite po
vrsti izobraževanja

Želim pridobiti izobrazbo

ŽELIM DOKONČATI OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE

Niste uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja? Vpišite se v program Osnovne šole za odrasle. Končana osnovna šola vam bo omogočila nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanje za opravljanje določenega dela ali poklica. Izobraževanje je brezplačno.

ŽELIM PRIDOBITI SREDNJEŠOLSKO IZOBRAZBO

SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE:

Nižje poklicno izobraževanje
Izobraževanje traja 2 leti in se konča z zaključnim izpitom. Pridobili boste III. stopnjo izobrazbe. V program se lahko vpišete tudi z nedokončano osnovno šolo, če ste jo obiskovali  9 let, uspešno zaključen pa imate vsaj 7. razred, oziroma ste končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu. Uspešno končan izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Srednje poklicno izobraževanje
V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Izobraževanje traja praviloma 3 leta in se konča z zaključnim izpitom. Pridobili boste IV. stopnjo izobrazbe. Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča nadaljevanje šolanja v ustreznih programih poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Srednje strokovno izobraževanje
V programe srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Izobraževanje traja praviloma 4 leta in se konča s poklicno maturo. Pridobili boste V. stopnjo izobrazbe. Uspešno končan izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz petega predmeta splošne mature pa tudi v nekatere univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Poklicno-tehniško izobraževanje
Namenjeno je vsem, ki ste zaključili srednje poklicno izobraževanje. Izobraževanje traja praviloma 2 leti in se konča s poklicno maturo. Uspešno končan program omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe V. stopnje. Omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz petega predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Poklicni tečaj
Poklicni tečaj je namenjen vsem, ki ste uspešno končali četrti letnik gimnazije ali srednje strokovne šole (brez mature), in želite pridobiti prvi poklic na ravni srednje poklicne, tehniške in druge strokovne izobrazbe. Izobraževanje traja 1 leto in se konča s poklicno maturo. S končanim poklicnim tečajem in opravljeno poklicno maturo boste pridobili izobrazbo,  enakovredno zaključeni srednješolski strokovni.

SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE:

Gimnazija
Obstajajo splošni in strokovni gimnazijski programi. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo. Pridobili boste V. stopnjo izobrazbe. Opravljena splošna matura omogoča vpis v univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

Maturitetni tečaj
K splošnemu izobraževanju sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča pripravo na splošno maturo. V maturitetni tečaj se lahko vpišete, če ste končali program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja ali tretji letnik gimnazijskega programa in ste prekinili izobraževanje najmanj za eno leto, ali program zasebne gimnazije s priznanim statusom javnoveljavnega programa po sklepu pristojnega strokovnega sveta, da zagotavlja minimalna znanja za uspešen zaključek izobraževanja ali osnovno šolo in ste opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazijskega programa.  

 

Vpis v izredno srednješolsko izobraževanje izvajajo izvajalci izrednega izobraževanja na podlagi razpisov prostih mest v programih za izredno izobraževanje, ki jih objavijo za posamezno šolsko leto:

Soglasje k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2024/2025 v Republiki Sloveniji

ŽELIM PRIDOBITI VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAZBO

Višješolsko strokovno izobraževanje
V dvoletni višješolski študij se lahko vpišete, če ste opravili splošno oziroma poklicno maturo ali imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in tri leta delovnih izkušenj ter ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Po uspešno opravljenih obveznosti iz višješolskega študijskega programa, si pridobite javnoveljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina. Pridobili boste VI/1. stopnjo izobrazbe.

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025

ŽELIM PRIDOBITI VISOKOŠOLSKO IZOBRAZBO

Visokošolsko izobraževanje
V visokošolski študij prve stopnje se lahko vpiše, kdor je opravil maturo. Študijski programi za pridobitev visokošolske izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje:

  • prva stopnja: visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi,
  • druga stopnja: magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski programi,
  • tretja stopnja: doktorski študijski programi.

Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge in tretje stopnje pa podiplomski študijski programi. Posamezna stopnja izobraževanja se zaključi s pridobitvijo spričevala, diplome ali drugih dokazil, s katerimi posamezniki dokazujejo javnoveljavno izobrazbo. Zaključek izobraževanja na določeni stopnji posamezniku omogoča nadaljevanje izobraževanja na naslednji, praviloma višji stopnji.

Razpis za vpis v visokošolske študijske programe v študijskem letu 2024/2025

Skip to content