Ključni statistični podatki in kazalniki s področja izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji

Izobrazbena sestava prebivalcev starih 15 in več v letih 2011 in 2019

Zmanjšuje se delež prebivalcev z nedokončano in največ dokončano osnovnošolsko izobrazbo. Največ prebivalcev Slovenije ima dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo (30 %), skoraj četrtina prebivalcev pa ima dokončano višje in visokošolsko izobrazbo, kar še posebej velja za ženske.

Vir: SURS

Odrasli v osnovnošolskem izobraževanju po šolskih letih

V Sloveniji se delež prebivalcev z nedokončano in največ dokončano osnovnošolsko izobrazbo zmanjšuje (brez  osnovnošolske izobrazbe okoli 3 %, s končano osnovnošolsko izobrazbo 20 %)V program osnovne šole za odrasle se vsako leto vpišeta kar dve tretjini moških, večina le-teh je mlajših od 18 let. Več >>

Vir: SURS

Odrasli v srednješolskem izobraževanju po šolskih letih

V Sloveniji ima največ prebivalcev dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo (30 %). Med vpisanimi  v programe za pridobitev srednješolske izobrazbe je največ zanimanja za programe srednjega strokovnega izobraževanja. Med vpisanimi je nekoliko več žensk kot moških. Več >>

Vir: SURS

Študenti terciarnega izobraževanja po študijskih letih

Višjo in visokošolsko izobrazbo ima 24 % odraslih v Sloveniji. Vpis v terciarno izobraževanje je zopet nekoliko narasel, največ med doktorskimi študenti (za 7 %) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja ( za 3,2 %). Študenti višjega strokovnega izobraževanja so predstavljali okoli 14 % vseh študentov terciarnega izobraževanja, kar 86 % pa je bilo visokošolskih študentov. Več >>

Vir: SURS

Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v vseživljenjskem učenju v Sloveniji in EU 27 v letih od 2015 do 2019

Raziskava Anketa o delovni sili (2019)  je pokazala, da je  11,2 % odraslih v Sloveniji, starih od 25 do 64 let, vključenih v vseživljenjsko učenje tj. v različne programe formalnega ali/in neformalnega izobraževanja učenja. Starost in stopnja izobrazbe sta najpomembnejša dejavnika pri vključenosti odraslih v
vseživljenjsko učenje. Vključenost odraslih z višjo izobrazbo ter mlajših je višja kot manj izobraženih in starejših. Tudi v bodoče bo pomembno spodbujanje nižje izobraženih in usposobljenih
odraslih ter drugih prikrajšanih skupin, ki se najmanj vključujejo v
izobraževanje in usposabljanje. Več >>

Vir: SURS

Skip to content